ปัญหาขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่มีอยู่ในท้องตลาด

ไม่สามารถซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางอย่างได้เพียงพอต่อความต้องการ

Related Projects: