ผู้ต้องการบริจาคอุปกรณ์ วัตถุดิบ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือสนับสนุนด้านอื่นๆ

แจ้งความจำนงเพื่อบริจาคไปยัง รพ หรือเพื่อสนับสนุนทีมผู้ผลิต

เสนอความช่วยเหลือ

รายการผู้เสนอความช่วยเหลือ